Politica de confidentialitate

Citeste si confidentialitatea datelor aplicatii mobile

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC PAPADREAM SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scoprile colectării datelor sunt comerțul online, reclamă marketing şi publicitate, statistică.

Sunteți obligat(a) sa furnizați datele, acestea fiind necesare furnizării produselor comandate. Refuzul dvs. determina imposibilitatea furnizării lor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator si sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii SC DREAM TAXI SERV SRL

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată la sediul nostru din Ramnicu Valcea, str. Regina Maria nr. 4, bl. Cozia, sc. B, ap. 18, Jud. Valcea

Datele dumneavoastră vor fi stocate pentru procesare, pe servele Linux din intermediul serviciului de hosting.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Datele cu caracter personal colectate

 • Numele și prenumele

 • Numărul de telefon mobil

 • Adresa (domiciliu / serviciu / reşedinţă)

 • Adresa de e-mail (la înregistrarea unui cont)

Extras din Capitolul 4 al Legii nr. 677/2001
drepturile persoanei vizate in contextul prelucrării datelor cu caracter personalități

Informarea persoanei vizate - art. 12

 1. In cazul in care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului in care aceasta persoana poseda deja informațiile respective:

  1. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

  2. scopul in care se face prelucrarea datelor;

  3. informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor si de opoziție, precum si condițiile in care pot fi exercitate;

  4. orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

 2. In cazul in care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectării datelor sau, daca se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu pana in momentul primei dezvăluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului in care persoana vizata poseda deja informațiile respective:

  1. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

  2. scopul in care se face prelucrarea datelor;

  3. informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor si de opoziție, precum si condițiile in care pot fi exercitate;

  4. orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Dreptul de acces la date - art. 13

 1. Orice persoana vizata are dreptul de a obține de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situația in care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel puțin următoarele:

  1. informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

  2. comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrării, precum si a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;

  3. informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automata a datelor care vizează persoana respectiva;

  4. informații privind existenta dreptului de intervenție asupra datelor si a dreptului de opoziție, precum si condițiile in care pot fi exercitate;

  5. informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

 2. Persoana vizata poate solicita de la operator informațiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca dorește ca informațiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

 3. Operatorul este obligat sa comunice informațiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

 4. In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele căreia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi făcută prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.

Dreptul de intervenție asupra datelor - art. 14

 1. Orice persoana vizata are dreptul de a obține de la operator, la cerere si in mod gratuit:

  1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

  2. după caz, transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

  3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedește imposibila sau nu presupune un efort disproporționat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 2. Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca dorește ca informațiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

 3. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de opoziție - art. 15

 1. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulara, ca date care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor in care exista dispoziții legale contrare. In caz de opoziție justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

 2. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fără nici o justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui terț, sau sa fie dezvăluite unor terți intra-un asemenea scop.

 3. In vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) si (2) persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca dorește ca informațiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - art. 17

 1. Orice persoana are dreptul de a cere si de a obține:

  1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice in privința sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

  2. reevaluarea oricărei alte decizii luate in privința sa, care o afectează in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

 2. Respectând-se celelalte garanții prevăzute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai in următoarele situații:

  1. decizia este luata in cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfăcuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si susține punctul de vedere, sa garanteze apărarea propriului interes legitim;

  2. decizia este autorizata de o lege care precizează masurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justiției - art. 18

 1. Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

 2. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

 3. Instanța competenta este cea in a cărei raza teritoriala domiciliază reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

Right Image

Cea mai tare aplicatie de livrari la domiciliu

Acum iti poti comanda mancarea favorita direct la tine acasa cu cea mai tare aplicatie de livrari la domiciliu.